Vedtægter

Vedtægter for Dansk Veteran Traktor Klub

  • 1

Klubbens navn er: Dansk Veteran Traktor Klub (DVTK) Klubben er stiftet d. 21. november 1987. Klubbens adresse er formandens adresse.

  • 2

Stk. 1: Klubbens formål er at fremme interessen blandt alle aldersgrupper for bevarelsen af entreprenørmaskiner, traktorer, stationære motorer samt redskaber til disse. Klubben søger bl.a. gennem udgivelsen af et medlemsblad at yde hjælp og vejledning til bevarelse af redskaberne i deres oprindelige skikkelse, samtidig vil klubben formidle kontakt medlemmerne imellem.
Stk. 2: De i stk. 1 omtalte maskiner skal være mindst 25 år gamle.
Stk. 3: Klubben varetager medlemmernes interesse i henhold til myndigheder og organisationer. Dette kan ske i samarbejde med andre beslægtede klubber og organisationer.

  • 3

Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der viser interesse for klubbens formål.
Stk. 2: Et medlem hvis optræden skønnes at skade klubben, kan ekskluderes af denne, når
det vedtages på en generalforsamling.
Stk. 3: Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til kassereren, senest ved årsskiftet.

  • 4

Stk. 1 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Der afholdes generalforsamling hver 3. år i henholdsvis Region Sjælland, Region Jylland Syd og Region Jylland Midt/Nord.
Stk. 2: Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen seneste 2 uger før dens afholdelse.
Stk. 3: Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4: Der kan dog på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag til allerede fremsatte forslag.
Stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal i alle afgørelser undtagen emner vedrørende §6 og §10.
Stk. 6: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
Stk. 7: På generalforsamlingen har hvert medlemskab, uanset hvor mange personer medlemskabet tæller, én stemme, forudsat at opkrævet kontingent er betalt.
Stk. 8: For at kunne stemme til en generalforsamling, skal medlemskabet være tegnet mindst 3 måneder forinden.
Stk. 9: Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til bestyrelsen
Stk. 10: Alle afstemninger kan foregå ved håndsoprækning. Dog kan bestyrelsen, mindst 2 stemmeberettigede medlemmer, eller dirigenten forlange, at en afstemning skal foretages skriftligt (hemmelig). En sådan skriftlig afstemning skal dog altid foregå ved valg til bestyrelsen hvis der er flere opstillet til en post (kampvalg)
Stk. 11: Ved personvalg, hvor der forekommer stemmelighed, afgøres valget ved skriftligt omvalg mellem de personer, der har opnået samme højeste stemmetal.
Stk. 12: Dagsorden ved en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5) Beretning fra evt. udvalg
6) Behandling af indkomne forslag
7) Fastsættelse af kontingent
8) Valg af bestyrelse
9) Valg af bilagskontrollanter (hvert år)
10) Eventuelt

  • 5

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af et flertal af bestyrelsen, eller efter skriftlig anmodning fra mindst 150 medlemmer, indsendt til formanden.
Stk. 2: Bestyrelsen skal senest 8 dage efter, at anmodning om ekstraordinær generalforsamling er modtaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er modtaget af formanden.

  • 6

Stk. 1: Lovændringer indsendes som forslag til en generalforsamling og vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
§ 7

Stk. 1: Klubbens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 2: Kontingent, der dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december, skal være betalt den 1. februar. I modsat fald slettes man som medlem. Medlemmer tilmeldt efter den 1. juli betaler halvt kontingent.
Stk. 3: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 4: Der skal hvert år afsættes kr.: 5,- pr. medlem pr. 31-12 til financering af § 9 stk. 9.
Stk. 5: Regnskabet revideres af 2 bilagskontrollanter valgt på generalforsamlingen.

  • 8

Stk. 1: Bestyrelsen sammensættes af maximalt 7 medlemmer, valgt på skift på generalforsamlingen for 2 år ad gangen som følger:

a) Formand på lige år d) 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år
b) Redaktør på lige år e) 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år
c) Kasserer på ulige år f) 2 suppleanter hvert år

Bestyrelsen skal vælges så geografisk spredt som muligt, (det der er kandidater til) så alle landsdele bliver repræsenteret. Bestyrelsen vælger selv sin sekretær.
Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer og når mindst 4 medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. Formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme er udslagsgørende. Beslutninger skal i videst mulig omfang træffes, når bestyrelsen er samlet. Dette kan dog fraviges så beslutninger kan foretages via E- mail eller lignende.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer blandt sine medlemmer en næstformand.
Stk. 4: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden varetages posten af suppleanten.
Stk 5: På generalforsamlingen vælges hvert år to suppleanter, en øst for Storebælt og en vest for Storebælt.
Stk. 6: Bestyrelsen kan, i nødvendigt omfang, købe bistand til administrative opgaver, ligesom bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der måtte være nødvendige. Udvalgsmedlemmer behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8: Intet medlem kan varetage mere end en post i bestyrelsen og skal have været medlem mindst 1 år for at være valgbar.

§ 9

Stk. 1: Bestyrelsemedlemmernes opgaver: Formanden skal lede og repræsentere klubben. Han indkalder til bestyrelsesmøder og sørger for, at klubarbejdet afvikles i en god ånd.
Stk. 2: Kassereren fører klubbens og træffenes regnskab og er ansvarlig for opkrævning af kontingent. Kassereren udsender regnskabet i Pioneren sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og forelægger det på generalforsamlingen, til dennes godkendelse. Regnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret og underskrevet af kassereren og de 2 på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.
Stk. 3: Sekretæren varetager og fører forhandlingsprotokollen.
Stk. 4: Redaktøren sammensætter stoffet til medlemsbladet ”Pioneren” og administrer klubbens hjemmeside og er ansvarlig for dette.
Stk. 5: Udvalgsformændene varetager klubbens arrangementer og informerer bestyrelsen om deres aktiviteter.
Stk. 6: Medlemmer kan lokalt, og efter behov, nedsætte udvalg der skal varetage træf og arrangementer. Disse udvalg refererer til bestyrelsen og har ansvar for at de forskellige arrangementer forløber i en god klubånd og efter gældende love og regler.
Stk. 7: Der afholdes hvert år to træf vest for Storebælt samt et træf øst for Storebælt. Disse træf varetages af de lokale træfudvalg. Efter hvert træf afholdes et evalueringsmøde, mødet indkaldes i Pioneren og på klubbens hjemmeside, så alle der er interesseret kan deltage, og komme med deres meninger og ideer til et godt træf. 
På dette møde vælges der et træfudvalg der skal bestå af 7 personer, hvor af 1 er fra bestyrelsen. Træfudvalget er ansvarlige mht. love, regler, og økonomi. Træffenes regnskaber varetages af kassereren. Evt. underskud der er fremkommet ved svigtende entreindtægter p.g.a. vejret eller lignende dækkes af klubben. Referat fra udvalgene udarbejdes til bestyrelsen. Klubbens bestyrelse har det overordnede ansvar for træffene, der skal derfor udarbejdes et budget af træfudvalgene, som skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 8: Offentlige arrangementer afholdt i klubbens navn skal af hensyn til forsikring være bestyrelsen bekendt og skal offentliggøres i Pioneren og/eller på klubbens hjemmeside. Den lokale arrangør er ansvarlig for at førere af traktorer og maskiner som minimum har kørekort til traktor, at gældende love og regler samt anvisninger fra Arbejdstilsynet overholdes, og at der kun befinder sig føreren på traktoren/maskinen under kørsel. Undtaget er dog maskiner der kræver én hjælper f.eks. sækkemejetærskere, selvbindere, slåmaskiner og lign. Hjælperen skal være fyldt 16 år. Overtrædes ovennævnte kan traktorføreren bort vises.
Stk. 9: For at fremme det lokale klubarbejde kan der ved henvendelse til bestyrelsen søges om begrænset økonomisk støtte af klubbens midler.

  • 10

Stk. 1: Beslutning om opløsning af klubben skal godkendes efter samme regler som forslag til ændring af vedtægterne jfr. §6 Herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen, som skal vedtages af 3/4 af de fremmødte. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter den først afholdte generalforsamling.
Stk. 2: Ved klubbens evt. opløsning doneres klubbens aktiver ligeligt til ”Danske Hospitalsklovne” og ”Julemærkefonden”. Disse vedtægter, er sidst justeret på generalforsamlingen med ændringer den 5. marts 2022. Tidligere vedtagne vedtægter er samtidig hermed annulleret.